วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

O 30219 Post 4 Answer 5 Question on pages 94

(1)จงอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม

-กระบวนการใช้ภาษาคอมเพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูลกำหนดขั้นตอนเพื่อใช้แก้ไขปัญหาไว้
-ขั้นตอนการพัฒนา
1)วิเคราะห์ปัญหา กำหนดสาเหตุของปัญหา ความต้องการของระบบควรต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ ในการแก้ปัญหาดังนี้
1.ความเป็นไปได้ทางเทคนิค
2.ความเป็นไปได้ด้านบุคลากร
3.ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์
2)การออกแบบโปรแกรมอาศัยเครื่องมือต่างๆเพื่อให้การออกแบบเป็นมาตรฐาน
3)การเขียนโปรแกรมการออกแบบโปรแกรมด้วยแผนผังหรือรหัสจำลองมาแปลงเป็นคำสั่งของโปรแกรม
4)การทดสอบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานและภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
5)การจัดทำเอกสารประกอบการเตรียมเอกสารอธิบายโปรแกรมมีความสำคัญและควรทำอย่างต่อเนื่องหลังจากพัฒนาแล้ว

(2)ภาษาคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมมีภาษาใดบ้างจงอธิบาย

ภาษาเบสิก ภาษาซี ภาษาปาสกาล ภาษาจาว่า

(3)จงอธิบายขั้นตอนการเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วยโปรแกรม

Microsoft Visual Studio
Start > Programs > Microsoft Visual Studio 2008 > new project > Visual C > Windows Forms Application

(4)การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ป มีลักษณะอย่างไร

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ปมีลักษณะโครงสร้างดังแบบนี้
using System;
             namespace myProgram
            {
                 class Program
                 {
                       static void Main(string[] args)
                       {
                             Console.WriteLine("Hello World");
                             Console.ReadKey();
                       }
                 }
             }

(5)เมื่อได้ออกแบบโปรแกรมที่ต้องการแล้วจะเริ่มสร้างโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ปจะต้องมีขั้นตอนในการสร้างโปรแกรมอย่างไร

-1.วิธีการเรียกใช้โปรแกรม Visual C#
            โปรแกรม Microsoft Visual C# 2010 Express เป็นชุดโปรแกรมที่บริษัทไมโครซอฟต์อนุญาตให้ดาวน์โหลดติดตั้งได้ฟรี เพราะเวอร์ชัน Express เป็นชุดที่ใช้ในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น จึงไม่ติดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้ง และทดลองใช้เขียนโปรแกรมได้เองที่บ้าน  
            เมื่อเข้าสู่โปรแกรม C# นักเรียนจะพบหน้าต่าง Start Page ดังรูปต่อไปนี้
              การเขียนโปรแกรมจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างโปรเจ็ค (Project) เสียก่อน โดยการคลิกที่ลิงค์  New Project ดังรูป หรือคลิกที่เมนู File แล้วเลือก New Project ก็ได้
            จากนั้นโปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง New Project ขึ้นมาให้เลือกรูปแบบของโปรแกรมที่ต้องการ ให้นักเรียนเลือก Console Application แล้วคลิกตกลง 
            จากนั้นนักเรียนจะได้  Project และไฟล์ที่ใช้ในการเขียนรหัสคำสั่งชื่อ Program.cs โดยไฟล์นี้โปรแกรม C# จะสร้างรหัสโปรแกรมมาให้ส่วนหนึ่ง ดังรูป เพื่อช่วยให้เราเขียนโปรแกรมได้เร็วขึ้น
            ทดลองเขียนโปรแกรมดังตัวอย่างต่อไปนี้
using System;
             namespace myProgram
            {                  class Program                  {                        static void Main(string[] args)                        {                              Console.WriteLine("Hello World");                              Console.ReadKey();                        }                  }              }


          เมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้ว นักเรียนกดแป้น F5 บนแป้นพิมพ์ เพื่อดูผลลัพธ์ของโปรแกรม 

O 30219 Post 3 Chapter 4 on mind mapping style


O 32101 Post 2 Chapter 3 on mind mapping style


O 32101 Post 1 Activity 2 on pages 68

รายละเอียดปัญหา : คำนวณหาพื้นที่วงกลม
 
การวิเคราะห์ : ขั้นตอนคำนวณหาพื้นที่วงกลม จากสูตร พื่นที่วงกลม = p

การออกแบบขั้นตอนวิธี
      1.รับข้อมูลออก หรือผลลัพธ์ คือ พื้นที่วงกลม แทนด้วย Area
      2.รับข้อมูลเข้า คือ รัศมี แทนด้วย r
      3.วิธีการประมวลผลดังนี้
 

การออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยการเขียนผังงาน

 
 
 

การออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยรหัสจำลอง

 
Area_Algo
 
read r
 
area = p
 
print area

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยรหัสจำลอง พร้อม 1 ตัวอย่าง

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยรหัสจำลอง

 
รายละเอียดปัญหา : คำนวณหาพื้นที่วงกลม
 
การวิเคราะห์ : ขั้นตอนคำนวณหาพื้นที่วงกลม จากสูตร พื่นที่วงกลม = p

การออกแบบขั้นตอนวิธี
      1.รับข้อมูลออก หรือผลลัพธ์ คือ พื้นที่วงกลม แทนด้วย Area
      2.รับข้อมูลเข้า คือ รัศมี แทนด้วย r
      3.วิธีการประมวลผลดังนี้
 

การออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยรหัสจำลอง

 
Area_Algo
 
read r
 
area = p
 
print area

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการเขียนผังงาน พร้อม 1 ตัวอย่าง

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการเขียนผังงาน

 
รายละเอียดปัญหา : คำนวณหาพื้นที่วงกลม
 
การวิเคราะห์ : ขั้นตอนคำนวณหาพื้นที่วงกลม จากสูตร พื่นที่วงกลม = p

การออกแบบขั้นตอนวิธี
      1.รับข้อมูลออก หรือผลลัพธ์ คือ พื้นที่วงกลม แทนด้วย Area
      2.รับข้อมูลเข้า คือ รัศมี แทนด้วย r
      3.วิธีการประมวลผลดังนี้
 

การออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยการเขียนผังงาน

 
 
 
 

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการเขียนบรรยาย

 
รายละเอียดปัญหา : คำนวณหาพื้นที่วงกลม
 
การวิเคราะห์ : ขั้นตอนคำนวณหาพื้นที่วงกลม จากสูตร พื่นที่วงกลม = p

การออกแบบขั้นตอนวิธี
      1.รับข้อมูลออก หรือผลลัพธ์ คือ พื้นที่วงกลม แทนด้วย Area
      2.รับข้อมูลเข้า คือ รัศมี แทนด้วย r
      3.วิธีการประมวลผลดังนี้
 

การออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยการบรรยาย

 
รับข้อมูลรัศมี
 
นำค่ารัศมีแทนลงในสูตร พื่นที่วงกลม = p
 
พิมพ์ค่าพื้นที่วงกลม
 
สิ้นสุดการทำงาน