วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี


การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี

          ก่อนจะออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรู้จักความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความสามารถของคอมพิวเตอร์ลำดับก่อน-หลัง ดังนี้

ความสามารถของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

     1. รับข้อมูลเข้าจากสื่อต่างๆ และแสดงผลไปยังสื่อต่างๆ

     2. คำนวณทางคณิตศาสตร์

     3. เปรียบเทียบค่าสองค่า

     4. เคลื่อนย้ายข้อมูลในหน่วยความจำ

ความสามารถของคอมพิวเตอร์ตามลำดับก่อน-หลัง ดังนี้

     1. การกำหนดค่าเริ่มต้น คือ การกำหนดค่าตัวแปรบางชนิด เช่น ตัวแปรที่เป็นหน่วยนับ ตัวแปรที่เก็บคำนวณคำนวณค่าสะสม เป็นต้น

     2. การรับข้อมูล คือ การรับตัวแปรเข้ามา ซึ่งตัวแปรจะได้จากการวิเคราะห์โจทย์ โดยการรับข้อมูลจะทำก่อนการนำตัวแปร

     3. การคำนวณ คือ การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์จะต้องมีขั้นตอนการคำนวณตามลำดับก่อนหลัง-หลัง ดังนี้


          ลำดับการทำงานของตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ^ * / + - และเปลี่ยนลำดับได้ด้วยเครื่องมือ

( ) ตัวอย่าง เช่น 5+3 x 4 เขียนในรูปแบบคอมพิวเตอร์ได้เป็น 2+3*4 ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 12

     4. การแสดงข้อมูล คือการแสดงค่า ซึ่งกระทำหลังจากการรับข้อมูลและการคำนวณ โดยตัวแปรที่จะแสดงค่า คือตัวแปรที่โจทย์ต้องการผลลัพธ์

     5.การเปรียบเทียบหรือการเลือก
     6.การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ


1 ความคิดเห็น:

เวลา 16 กันยายน 2557 20:01 , Blogger kru.fern กล่าวว่า...

Record 2 of 9 posts

 

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก